Image

Kommuniké från årsstämma i ELLWEE AB (publ)

06/05/2022

Årsstämma i ELLWEE AB (publ) (“Bolaget”) ägde rum idag den 6 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Kardanvägen 38 i Trollhättan. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Arvode till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att det ska utgå ett styrelsearvode om totalt 400 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som utses av årsstämman.

Revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter samt omval av Hans Linnarson, Christian Riddarbo och Alexander Schoeneck som ordinarie styrelseledamöter.

Revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Niklas Jonsson som huvudansvarig revisor.

Bolagsordningsändring
Stämman beslutade att införa en ny § 9 i bolagsordningen med rubriken ”Poströstning och insamling av fullmakter” och med följande lydelse:

”Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.”

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar för att finansiera Bolagets verksamhet, för att förvärva företag, verksamheter, eller delar av dessa, eller att bredda Bolagets ägarstruktur. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Justeringsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jim Larsson
VD
Mobiltelefon: +46 70 181 20 23

Om oss
ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive varumärket ELLWEE som grundades år 2015.

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar samt utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose vehicle).

Bolagets strategiska målsättning är att tillgodose marknadens växande behov för miljövänlig transport inom stadsområden, utomhusaktiviteter, rekreation och kommersiell rörlighet.

Koncernen har utöver svenska bolag även ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC.

För mer information, se ELLWEEs hemsida www.ellweegroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se.