Image

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

04/04/2022

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 6 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Kardanvägen 38 i Trollhättan.

DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 28 april 2022, och
 • anmäla sitt deltagande senast måndagen den 2 maj 2022 genom att skicka in anmälan till Bolaget per post till ELLWEE, ”Årsstämma”, Karandsvägen 38, 461 38 Trollhättan, eller per e-post till ir@ellweegroup.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast måndagen den 2 maj 2022 och förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

OMBUD M.M

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://ellweegroup.com/ senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
 4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 13. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer styrelseordförande Hans Linnarson till ordförande vid årsstämman.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att samtliga disponibla vinstmedel för räkenskapsåret 2021 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 8)

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 400 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som utses av årsstämman.

Revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Styrelsen föreslår att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ledamöter. Vidare föreslås omval av Hans Linnarson, Christian Riddarbo och Alexander Schoeneck som ordinarie styrelseledamöter. Håkan Kjellqvist har avböjt omval.

Styrelsen föreslår vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor (med auktoriserade revisorn Niklas Jonsson som huvudansvarig revisor till dess att annat meddelas).

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 10)

För att möjliggöra deltagande vid bolagsstämmor genom poströstning och för Bolaget att samla in fullmakter föreslår styrelsen att stämman beslutar att införa en ny punkt 9 i bolagsordningen med rubriken ”Poströstning och insamling av fullmakter” och med följande lydelse:

”Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.”

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar för att finansiera Bolagets verksamhet, för att förvärva företag, verksamheter, eller delar av dessa, eller att bredda Bolagets ägarstruktur. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 79 415 768 aktier registrerade, representerande totalt 79 415 768 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär och den föreslagna bolagsordningen kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.ellweegroup.com senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till årsstämman.

Trollhättan i april 2022

ELLWEE AB (PUBL)

Styrelsen