Image

ELLWEE vidtar rättsliga åtgärder mot säljarna av Alsike Maskin

21/06/2022

Styrelsen för ELLWEE Distribution AB, ett dotterbolag till ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller "Bolaget”), har idag beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot säljarna av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB (”Alsike Maskin”) med anledning av att säljarna inte har fullgjort sina skyldigheter enligt det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget offentliggjorde den 15 mars 2022.

ELLWEE offentliggjorde genom pressmeddelande den 15 mars 2022 att Bolaget, via dess helägda dotterbolag ELLWEE Distribution AB, ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Alsike Maskin.

Säljarna av Alsike Maskin har underlåtit att medverka till att överlåtelsen av aktierna i Alsike Maskin fullbordas. Säljarna har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt villkoren i aktieöverlåtelseavtalet.

Bolagets inställning är att transaktionen ska fullföljas så snart som möjligt i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet och att säljarnas underlåtenhet därtill medför ett skadeståndsansvar. Mot bakgrund av detta har styrelsen för ELLWEE Distribution AB, efter att ha uttömt möjligheterna för dialog, idag beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot säljarna. ELLWEE ämnar att löpande uppdatera om händelseförloppet allteftersom det utvecklas.