Image

ELLWEE säljer elfordonsverksamheten

01/07/2022

Styrelsen för ELLWEE EV AB, ett dotterbolag till ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”), har idag beslutat och tecknat avtal om att avyttra aktierna i dotterbolaget ELLWEE MPV AB och indirekt det helägda amerikanska dotterbolaget ELLWEE Inc. (”Dotterbolagen”). Den avyttrade verksamheten inkluderar all produktion och försäljning av ELLWEEs eldrivna fordon som i dag sker via Dotterbolagen.

ELLWEE EV AB avyttrar verksamheten genom en aktieöverlåtelse för 10 MSEK. Köpare är Electric Moves AB. Försäljningen sker genom att Electric Moves AB förvärvar samtliga aktier i ELLWEE MPV AB, och därmed indirekt samtliga aktier i det helägd amerikanska dotterbolaget ELLWEE Inc. Transaktionen förväntas slutföras i juli 2022. Transaktionens huvudsakliga villkor sammanfattas nedan:

  • Köpeskillingen uppgår till 10 MSEK. För det fall Köparen avyttrar ELLWEE Inc. inom en period om två år från tillträdesdagen ska Köparen erlägga en tilläggsköpeskilling motsvarande 50 procent av tillämplig realisationsvinst.
  • I samband med tillträdet ska ELLWEE EV AB: (i) tillskjuta ELLWEE MPV 7,5 MSEK i form av ovillkorat aktieägartillskott, (ii) efterge existerande koncerninterna fordringar på ELLWEE MPV om cirka 43 MSEK samt (iii) överlåta befintligt villkorade aktieägartillskott 10 MSEK till köparen.
  • ELLWEE EV AB åtar sig att återköpa lagerfordon/komponenter i ELLWEE MPV till ett värde om högst 9,5 MSEK för det fall lagertillgångarna inte har genererat minst 9,5 MSEK i försäljningslikvid senast den 30 juni 2023. Med anledning av åtagandet har ELLWEE EV AB ställt ut ett lån till ELLWEE MPV. Lånet löper med en årlig ränta om 8 procent och ska återbetalas kontant senast den 30 juni 2023. För det fall återköp av lagerfordon/komponenter sker till följd av ovan nämnda åtagande kan betalning ske genom kvittning mot utestående del av lånet.

För ELLWEE innebär försäljningen en reducering av en negativ resultatpåverkan som elfordonsverksamheten inneburit samtidigt som ELLWEE stärker sin finansiella position genom försäljningen.

Efter avyttringen av elfordonsverksamheten är ELLWEE inriktad endast mot vinstdrivande verksamheter och försäljningen förstärker också Bolagets finansiella position vilket möjliggör fortsatt implementering av ELLWEEs förvärvsstrategi med fokus på fler kassaflödespositiva förvärv som stärker koncernen.