Image

ELLWEE offentliggör utfall i företrädesemissionen

16/05/2022

Styrelsen för ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av extra bolagstämma den 19 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 34,9 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 47 procent. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 40,0 MSEK eller cirka 53 procent av Företrädesemissionen, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. ELLWEE tillförs cirka 74,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden möjliggör finansiering av förvärvet av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB, Bolagets fortsatta verksamhetsexpansion samt stärker Bolagets balansräkning.

Teckningstiden i ELLWEEs nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 12 maj 2022. Totalt tecknades nyemissionen till cirka 34,9 MSEK eller cirka 47 procent, varav cirka 43 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 4 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 40,0 MSEK eller cirka 53 procent, har tecknats av garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,2 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs ELLWEE cirka 74,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar förvärvet av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB, Bolagets fortsatta verksamhetsexpansion samt stärker Bolagets balansräkning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 20 april 2022.

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 23 2022, ombokas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTA fortlöper till dess på Nasdaq First North Growth Market.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 18 174 204,94 SEK från cirka 3 855 134,39 SEK till cirka 22 029 339,32 SEK och antalet aktier med 374 388 620 aktier från 79 415 768 aktier till 453 804 388 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 82,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Rådgivare

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission har agerat emissionsinstitut.