Image

ELLWEE offentliggör EU-tillväxtprospekt och avsikt om att besluta om en övertilldelningsemission

20/04/2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller Bolaget”) publicerar EU-tillväxtprospekt med anledning av den fullt garanterade företrädesemissionen av aktier som beslutats av extra bolagstämma den 19 april 2022 (”Företrädesemissionen”). EU-tillväxtprospektet (”Prospektet”) har idag godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Bolaget offentliggör även sin avsikt att besluta om en övertilldelningsemission om högst cirka 5,0 MSEK för det fall Företrädesemissionen övertecknas.

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 20 april 2022, godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ellweegroup.com) samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att göras tillgängliga på Bolagets och Eminova Fondkommission AB:s webbplats dagen innan teckningsperioden inleds.

I syfte att tillvarata eventuell överteckning av Företrädesemissionen kan styrelsen i ELLWEE komma att besluta, med stöd av bemyndigande, om en övertilldelningsemission till tecknarna i Företrädesemissionen. Övertilldelningsemissionen uppgår till högst 25 000 000 aktier och genomförs till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Vid fullteckning i övertilldelningsemissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 5,0 MSEK.

För närmare information och fullständiga villkor för Företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen hänvisas till Prospektet.

Preliminär tidplan

22 april 2022 Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
25 april 2022 Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter
26 april 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
28 april – 12 maj 2022 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
28 april 2022 Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
9 maj 2022 Sista dag för handel i teckningsrätter
17 maj 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jim Larsson, VD ELLWEE AB (publ)
E-post: jim.larsson@ellwee.com
Telefon: +46 (0) 70 181 20 23

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om ELLWEE

ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive varumärket Ellwee som grundades år 2015.

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar samt utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose vehicle).

Bolagets strategiska målsättning är att tillgodose marknadens växande behov för miljövänlig transport inom stadsområden, utomhusaktiviteter, rekreation och kommersiell rörlighet.

Koncernen har utöver svenska bolag även ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC. För mer information, se ELLWEEs hemsida www.ellweegroup.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, har upprättats av Bolaget, godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker ELLWEEs avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som ELLWEE har gjort efter bästa förmåga men som ELLWEE inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av ELLWEE. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.