Image

ELLWEE AB (publ) fullföljer inte förvärvet av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB

25/04/2023

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har inte lyckats erhålla den fulla finansiering som krävts enligt förlikningsavtalet för att finansiera tillträdet av aktierna i Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB (”Alsike Maskin”) och fullföljer därför inte förvärvet.

  • Den 15 mars 2022 ingick Bolaget, via det helägda dotterbolaget ELLWEE Distribution AB (”ELLWEE Distribution”), avtal om att förvärva samtliga aktier i Alsike Maskin.
  • Den 21 juni 2022 offentliggjordes att ELLWEE Distribution vidtagit rättsliga åtgärder mot säljaren av Alsike Maskin.
  • Den 22 december 2022 offentliggjordes att ELLWEE Distribution ingått förlikningsavtal med säljaren av Alsike Maskin, enligt tidigare lämnat pressmeddelande.

Bolaget har haft dialog med långivare och andra investerare men har inte lyckats erhålla den fulla finansiering som krävts för att finansiera tillträdet av aktierna i Alsike Maskin i enlighet med förlikningsavtalet. Att ELLWEE Distribution inte har möjlighet att fullfölja förvärvet medför inga ytterligare förpliktelser gentemot säljaren av Alsike Maskin.

Att förvärvet av Alsike Maskin inte fullföljs innebär ingen förändring i Bolagets kommunicerade förvärvsstrategi. Bolaget arbetar löpande med att identifiera potentiella uppköpsobjekt som kan bredda Bolagets verksamhet till andra fordons– och maskintyper och angränsande servicetjänster.

”De omvärldsfaktorer som råder med hög inflation, ökade räntor, konjunktur samt oro inom banksektorn den senaste tiden har gjort att klimatet för finansiering till godtagbara villkor har försämrats väsentligt de senaste sex månaderna jämfört med hur det var tidigare. Banker och finansiella institut har numera intagit en mer restriktiv hållning för utgivande av nya krediter. Eftersom vi inte säkerställt full finansiering i enlighet med förlikningsavtalet och inte heller säljaren av Alsike Maskin varit villiga att omförhandla specifika villkor i förlikningsavtalet kan vi dessvärre inte fullfölja förvärvet av Alsike Maskin. Vi blickar nu framåt och tar nytt avstamp i den agenda vi har som innefattar framtida förvärv”, kommenterar Jim Larsson, vd för ELLWEE