Image

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2022

28/02/2023

Finansiell sammanfattning oktober-december 2022

Nettoomsättningen uppgick till 45,4 MSEK (19,1). Omsättningen var 100 % inom Sverige.

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 10,4 % (7,8 %).

EBITDA uppgick till –2,2 MSEK (-10,6 MSEK*). I EBITDA ingår tvistkostnader om ca –1 MSEK (0 MSEK).

Rörelseresultatet uppgick till –4,2 MSEK (-12,6 MSEK) för kvartalet.

Resultat per aktie, var – 0,01 TSEK (-0,22 TSEK)


 

Finansiell sammanfattning januari—december 2022

Nettoomsättningen uppgick till 209,4 MSEK (28,9 MSEK). Omsättningen var fördelad med 99,5 % till Sverige, 0,4 % till Nordamerika och 0,1 % till övriga Europa.

Bruttomarginalen uppgick till 14,6 % (12,6 %).

EBITDA uppgick till –10,7 MSEK (-31,5 MSEK*). I EBITDA för 2022 ingår EBITDA för den per 1 juli 2022 avyttrade golfverksamheten fram till 30 juni 2022.

Rörelseresultatet uppgick till –26,3 MSEK (-35,4 MSEK)

Årets resultat uppgick till –74,4 MSEK (-39,9 MSEK) I årets resultat ingår resultat från andelar i koncernföretag som avser försäljning av golfverksamheten med –42 MSEK.

Resultat per aktie, var -0,27 TSEK (-0,81 TSEK)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.


Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Teckningsperiod av teckningsoptioner av serie 3 (T03) avslutades 4 november 2022. Inga teckningar registrerades och teckningsoptionerna makulerades under kvartalet.

Den 22 december aviserade bolaget av ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) att helägda dotterbolaget ELLWEE Distribution AB har ingått förlikning med säljaren av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB (”Alsike Maskin”) innebärande att ELLWEE tillträder 100 procent av aktierna i Alsike Maskin under slutet av april 2023 (”Tillträdesdagen”). Utöver huvudsakliga villkor meddelades att ELLWEE avser finansiera köpeskillingen om 33 MSEK genom inhämtande av externt kapital och att vidare kommer externt kapital behöva inhämtas för att refinansiera viss lagerfinansiering i Alsike Maskin.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Under januari månad avyttrades dotterbolaget ELLWEE EV AB mot en köpeskilling av 65 TSEK. Köpeskillingen motsvarade i huvudsak eget kapital.


VD-kommentar

Stark efterfrågan

Marknad
Dotterbolaget EW fritid AB fortsätter att visa styrka under årets sista kvartal med en utifrån säsongen sett stor omsättning. För helåret 2022, som var första hela räkenskapsåret under ELLWEEs ägo, visade dotterbolaget en tillväxt om 7 % och totalt intäkter på 210 MSEK.

Konsumenterna fortsätter visa stort intresse och köpkraft trots omvärldsoron som vi har haft under året, med krig i Europa, inflation, räntehöjningar mm.

Trots ökade kostnader så har våra kunder under året såväl som sista kvartalet valt att investera i rekreationsfordon och därmed sin fritid och semester. Branschen bedöms till viss del även gynnas av att utomlandsresor blivit dyrare under året följt av såväl inflation som försämrad valutakurs.

 

Finansiell ställning
Vid årets utgång var koncernens kassa ca 15 MSEK, vilket är en ökning om ca 8 MSEK mot föregående kvartal.

Vidare har moderbolaget en fordran om ca 9 MSEK som uppstod i samband med försäljningen av den förlustbringande golfverksamheten, en fordran som har varit oförändrad under både kvartal 3 och kvartal 4 som en följd av att den sålda golfverksamheten visar fortsatt svag försäljning. Fordran om ca 9 MSEK är sedan tidigare nedskriven till 2,5 MSEK.

Kostnaderna i koncernen har ökat något som en följd av inflation där t ex kostnaderna som är svåra att påverka som hyra, el, räntor mm har ökat i pris under kvartalet.

Alsike maskin
Den 22 december ingick ELLWEE förlikningsavtal med säljarna och kom då till en gemensam syn om att i slutet av april få tillträde till aktierna av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB.

Vi arbetar nu vidare med att få klart extern finansiering för tillträdet utifrån de nya förutsättningarna som uppstod vid förlikningen.

På grund av processen att komma fram till förlikning har vi inte kunnat påverka verksamheten i den mån vi skulle önska inför år 2023 vilket ökar osäkerheten på kort sikt.

 

Framtida utsikter
2023 har börjat året att även det visa en god efterfrågan på rekreationsfordon.

År 2023 bedöms ha liknande svårigheter som år 2022 vad det gäller brist på nya rekreationsfordon, då vi påverkas av leverantörernas begränsningar i produktion och komponenttillgång.

Vi följer utvecklingen runt bristen på nya fordon noga och som ett steg på vägen att bemöta det har EW fritid under januari månad avtalat om att sälja ytterligare ett varumärke.

Från konsumenterna ser vi en fortsatt försiktighet p g a omvärldsfaktorer såsom inflation, räntenivåer mm, men ändå ett stort intresse och där konsumenterna väljer att prioritera sitt fritidsintresse.

ELLWEE har en stark förvärvsambition. Vi ser dock fortsatt att det bör vara mer gynnsamma förhållande för förvärv längre fram bl a sett till att handla upp förvärvskrediter och verksamhetsfinansieringar.

Jim Larsson
VD, ELLWEE AB (publ)