Image

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

09/11/2022

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://ellweegroup.com/finansiella-rapporter/

Finansiell sammanfattning JULI—SEPTEMBER 2022

Nettoomsättningen uppgick till 57,8 MSEK (4,6 MSEK*). Omsättningen var fördelad med 100 % till Sverige och 0% till övriga världen.

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 12,8 % (27 %*).

EBITDA uppgick till +0,4 MSEK (-5,3 MSEK*).

Rörelseresultatet +44,4 MSEK (-6,0 MSEK*) för kvartalet. I rörelseresultatet ingår en återföring av nedskrivning av elfordonsverksamheten som avyttrades 1 juli 2022. Periodens resultat, som inkluderar verkligt resultat för avyttringen av aktierna av elfordonsverksamheten var för kvartalet +1,9 MSEK (-6,6 MSEK*).

Resultat per aktie, var 0,00 SEK (-0,15 SEK*)

Finansiell sammanfattning JANUARI—SEPTEMBER 2022

Nettoomsättningen uppgick till 164 MSEK (9,8 MSEK*). Omsättningen var fördelad med 99,4 % till Sverige, 0,5 % till Nordamerika, 0,1 % till övriga Europa samt till övriga världen 0 %. Omsättningen kopplad till den per 1/7 avyttrade elfordonsverksamheten uppgick till ca 1,7 MSEK för perioden.

Bruttomarginalen under perioden uppgick till 14 % (22 %*).

EBITDA uppgick till –8,5 MSEK (-21,0 MSEK*).

Rörelseresultatet uppgick till –22,1 MSEK (-22,8 MSEK*) för perioden. Periodens resultat, som inkluderar verkligt resultat för avyttringen av aktierna av elfordonsverksamheten var för perioden –68,8 MSEK (-24,8 MSEK*).

Resultat per aktie, var – 0,31 SEK (-0,58 SEK*)

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
Den 1 juli meddelade bolaget att Styrelsen för ELLWEE EV AB, ett dotterbolag till ELLWEE AB (publ.) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”), beslutat och tecknat avtal om att avyttra aktierna i dotterbolaget ELLWEE MPV AB och indirekt det helägda amerikanska dotterbolaget ELLWEE Inc. (”Dotterbolagen”). Den avyttrade verksamheten inkluderade all produktion och försäljning av ELLWEE:s eldrivna fordon.

Den 1 juli meddelade bolaget att Styrelsen för ELLWEE EV AB, ett dotterbolag till ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”), har slutfört försäljningen av dotterbolaget ELLWEE MPV AB och indirekt det helägda amerikanska dotterbolaget ELLWEE Inc.

Bolaget meddelade den 21 juni 2022 att styrelsen för ELLWEE Distribution AB beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot säljarna i samband med att överlåtelsen av aktierna i Alsike Maskin ej fullbordats. Den 30 september meddelade bolaget att Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”) har hänskjutit målet till skiljenämnd och att dom ska meddelas senast 30 mars 2023.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Bolaget har vid kontakt med skiljedomsinstitut efter periodens utgång gjort bedömningen att skiljenämndens planering för dom förväntas vara i mars 2023.

Teckningsperiod av teckningsoptioner av serie 3 (T03) avslutades 4 november 2022. Inga teckningar registrerades och teckningsoptionerna avses makuleras under kvartal fyra.

 

VD-kommentar

Lönsamt kvartal

Marknad
Vi ser en fortsatt stark efterfrågan och intresse för rekreationsfordon. Omsättningen för dotterbolaget EW fritid visade en organisk tillväxt om 18 % jämfört med föregående års tredje kvartal.

Efter ett svagt första kvartal har EW fritid nu haft två starka kvartal och sett till perioden januari till september var omsättningen 99 % av vad omsättningen var för samma period förra året.

Försäljning av elfordonsverksamhet
Den 1 juli såldes hela elfordonsverksamheten. I samband med detta ställde vi utöver kontant ovillkorat tillskott om 7,5 MSEK bl a ut ett kontant lån om 9 MSEK. Lånet om 9 MSEK ska återbetalas i takt med att lagret som fanns med vid försäljningen säljs till kund. Köparna har under kvartalet haft en modest försäljning och lånet kvarstår oförändrat in i kvartal fyra. Säkerhet för lånet är lagret av golffordon som fanns vid tidpunkten för försäljningen. Som en försiktighetsåtgärd har vi skrivit ned lånet med ca 70% i samband med försäljningen.

Alsike maskin
Vi arbetar vidare för att få tillträde till aktierna för Alsike maskin enligt signerat avtal. Ärendet ligger nu i process hos skiljenämnd och dom förväntas i mars 2023.

Vid ett tillträde till aktierna för Alsike maskin avser ELLWEE ta upp belåning. En belåning som åtminstone delvis bedöms kunna användas till andra förvärv om processen runt Alsike maskin inte skulle falla ut till vår fördel.

Vi har under kvartalet tagit kostnader relaterat till tvisten och kommer ta ytterligare kostnader därav under kommande två kvartal.

Tvisten påverkar inte vår syn på Alsike maskin, som vi ser som ett fint bolag och vi vill därav fullfölja förvärvet. Dock har vi inte kunnat påverka verksamheten i den riktning vi skulle önska inför år 2023 vilket ökar osäkerheten på kort sikt.

Finansiell ställning
ELLWEE har under kvartalet fortsatt arbeta med att få lönsamhet. Dels genom att minska kostnader, avyttra förlustbringande verksamhet samt att optimera EW fritid.

Vi har under kvartalet fortsatt att minska moderbolagets rörelseskulder.

Vid kvartalets utgång var kassan c:a 7 MSEK, där kassan påverkats av bl. a att moderbolaget har c:a 13 MSEK i externa fordringar.

Framtida utsikter
Sett utifrån säsong ser vi en stark efterfrågan och intresse för EW fritid även under oktober. Samtidigt ser vi en ökad försiktighet från slutkonsumenten p g a omvärldsfaktorerna som pågår just nu såsom räntenivåer, inflation, drivmedelspriser, energipriser mm.

Vad det gäller brist på nya rekreationsfordon som funnits under året så bedömer vi det fortgå även under 2023. Något som vi avser kompensera genom en högre lagerhållning av begagnade fordon.

Vad det gäller förvärv så för vi initiala dialoger. Vi bedömer dock att det är mer gynnsamma förhållande för förvärv något längre fram då vi kan se hur bolagen hanterar nuvarande omvärldsoro. Samtidigt bedöms det också gynnsammare att ta upp nya förvärvskrediter senare när den finansiella lånemarknaden har stabiliserats vad gäller risk kontra kostnad, i kombination med att det också är utmanande att betala förvärv med för stor andel aktier just nu i rådande börsklimat.
 
 
Jim Larsson

VD, ELLWEE AB (publ)