Image

Delårsrapport för första kvartalet 2023

10/05/2023

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://ellweegroup.com/finansiella-rapporter/

Finansiell sammanfattning januari—mars 2023

· Nettoomsättningen uppgick till 38,8 MSEK (27,5 MSEK).
· Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 10,9 % (20 %, justerad bruttomarginal 13 %*).
· EBITDA uppgick till –2,9 MSEK (-6,8 MSEK, justerad EBITDA är -3,8 MSEK**).
· Rörelseresultatet uppgick till –4,9 MSEK (-9,4 MSEK, justerat rörelseresultat är –6,5 MSEK***) för kvartalet.
· Resultat per aktie, var -0,01 SEK (-0,12 SEK)

*) Jämförelsetalet för förra årets kvartal, kvartal ett 2022, innehåller jämförelsestörande poster tillhörande den under 2022 avyttrade verksamheten, s k ”golfverksamheten”. Justerad bruttomarginal för kvartal 1 2022 är 13 %.

**) Jämförelsetalet för förra årets kvartal, kvartal ett 2022, innehåller jämförelsestörande poster tillhörande den under 2022 avyttrade verksamheten, s k ”golfverksamheten”. Justerad EBITDA för kvartal 1 2022 är –3,8 MSEK

***) Jämförelsetalet för förra årets kvartal, kvartal ett 2022, innehåller jämförelsestörande poster tillhörande den under 2022 avyttrade verksamheten, s k ”golfverksamheten”. Justerat rörelseresultat för kvartal 1 2022 är – 6,5 MSEK.

  

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Under januari månad avyttrades dotterbolaget ELLWEE EV AB (numera namnändrat till QEV by Swe AB) mot en köpeskilling av 65 TSEK. Köpeskillingen motsvarade i huvudsak eget kapital.

· Under januari månad tecknade dotterbolaget EW Fritid AB avtal med leverantör av fritidsfordon innebärande att bolaget kan erbjuda ytterligare ett varumärke som ett steg att bredda produkterbjudandet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 25 april aviserade bolaget ELLWEE AB (publ) att bolaget inte fullföljer förvärv av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB.

· Dotterbolaget EW Fritid AB har efter kvartalets utgång tecknat avtal om ytterligare leverantörer av fritidsfordon som ett steg i att utöka erbjudandet mot kunder.

VD-kommentar
Ökad marknadsandel
 
Marknad
Kvartal 1 fortsatte likt förra kvartalet med att öka vår marknadsandel och visade en god omsättning om 38,8 MSEK och vi visar därmed en tillväxt om ca 40 % jämfört mot samma kvartal förra året.

Under årets första två månader var bruttomarginalen förhållandevis låg medan mars visade en bättre bruttomarginal om än ca 1 procentenhet mindre än mars förra året.

Under första kvartalet avtalade vi om ytterligare ett varumärke som vi kommer börja sälja under år 2024.

Under innevarande kvartal, kvartal två, har vi avtalat med ytterligare leverantörer, som vi i mindre skala kommer erbjuda rekreationsfordon för redan under 2023, detta som ett steg i att öka produkterbjudandet och öka tillgång på nya fordon.

 
Strategi
Den 25 april 2023 aviserade vi att förvärvet av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning inte fullföljs. Med anledning av att det planerade förvärvet inte fullföljdes har vi delvis reviderat vår strategi och långsiktiga mål. I det korta perspektivet kommer vi inte fokusera på att förvärva bolag som erbjuder entreprenadmaskiner eftersom det planerade plattformsförvärvet var grunden för att addera nya verksamheter till. Vi ser dock alltjämt segmentet med entreprenadmaskiner som intressant och kommer i det längre perspektivet utvärdera om bolaget inte ska träda in i marknaden. Den tidigare aviserade strategin avseende bolag som tillhandahåller rekreationsfordon fortsätter enligt tidigare plan innebärande löpande utvärdering av nya förvärv och etableringar.

 

Finansiell ställning
Dotterbolaget, där den operativa verksamheten finns, har en god finansiell ställning inför kommande kvartal där balansgången är att ha en bra och proportionerlig lagernivå utifrån sin kassabehållning.

Med nuvarande verksamhet, med endast ett operativt dotterbolag med nuvarande omsättning och tillhörande förvärvsagenda i moderbolaget uppnår vi inte uthållig lönsamhet på koncernnivå. Vi arbetar med att få upp omsättning och lönsamhet i nuvarande verksamhet såväl som leta efter nya etableringar.

 

Framtida utsikter
Verksamheten går nu in i årets viktigaste kvartal i takt med ett gynnsammare väder och kommande planering av semestrar. Vi går också in i ett kvartal med tuffa jämförelsesiffror. April visar både en högre omsättning och vinst jämfört med förra året. Bruttomarginalen under april visade en förbättring jämfört med mars om än ca 1 procentenhet lägre än april 2022.

Vi ser fortsatt att kunderna är mer avvaktande som en följd av omvärldsfaktorer som räntenivåer, inflation och annan omvärldsoro, vilket gör att vi är nöjda med vår omsättning för kvartal 1 såväl som för april månad.

Leverantörerna fortsätter avisera om leveransförseningar på nya fordon vilket vi fortsätter försöka kompensera genom att erbjuda begagnade rekreationsfordon.

Vi fortsätter den förvärvsagenda som bolaget antagit. En viss utmaning och begränsning finns i finansieringssammanhang bl. a på grund av att ELLWEE:s bolagsvärde har haft en negativ utveckling.
 
 Jim Larsson

VD, ELLWEE AB (publ)