Image

Delårsrapport för första kvartalet 2022

19/04/2022

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på (www.ellweegroup.com)

Summering Januari – Mars 2022

Nettoomsättningen uppgick till 27,6 MSEK (1,9). Omsättningen var fördelad med 97,7 % till Sverige, 2,1 % till
Nordamerika, 0 % till övriga Europa samt till övriga världen 0,1%.

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 18,5 % (6,4).

Rörelseresultatet uppgick till –9,4 MSEK (-9,5 MSEK) för kvartalet.

Resultat per aktie, var – 0,12 SEK (-0,24 SEK)

 
Väsentliga händelser under första kvartalet
Under januari månad har ELLWEE MPV AB tagit över verksamheten avseende egentillverkade eldrivna fyrhjuliga fordon
baserad i Trollhättan. Till verksamheten som övergått inkluderas ELLWEE INC i USA.

Bolaget har den 15 mars aviserat om företrädesemission om 75 MEK. En emission som det finns teckningsförbindelser och
garantier för om 100 %. I samma pressmeddelande aviserades också om ändring av villkoren för utestående
teckningsoptioner av serie TO3.

Den 15 mars aviserade bolaget även om förvärv av Alsike maskin Entreprenadmaskiner AB i Knivsta kommun. Ett lönsamt
bolag som förra året omsatte ca 355 MSEK och erbjuder rekreationsfordon och entreprenadmaskiner.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

VD-kommentar
Ett kvartal med avtal om förvärv och uppstart av säsong

Marknad
Under kvartal 1 tog vi ett stort steg i vår marknadssatning genom att den 15 mars avtala om förvärv av Alsike maskin Entreprenadmaskiner AB i Knivsta kommun. Ett lönsamt bolag som år 2021 omsatte 355 MSEK. Ett bolag som kompletterar oss väl genom att bland annat addera varumärkena Sun Living och Affinity till vårt produkterbjudande inom rekreationsfordon, men även genom att utöka vår produktgrupp till att även innefatta gräv– och entreprenadmaskiner. Vi ser fram emot att få tillträde till bolaget under andra kvartalet för att utveckla det vidare.

Vi ser att marknaden för rekreationsfordon är fortsatt stark och som under pandemin de senaste två åren fått en ny/bredare kundgrupp som är där för att stanna även efter pandemin.

Leverantörer inom rekreationsfordon har aviserat vissa leveransförseningar på nya fordon för året vilket ökar utmaningarna att hitta fler begagnade rekreationsfordon för att kunna bemöta marknadens efterfrågan.

Marknaden för våra egentillverkade golffordon har visat en låg efterfrågan under första kvartalet, men där vi har förberett oss väl inför när säsongen förväntas ta fart i april genom en förhållandevis god tillgång på golffordon som är färdiga för leverans i både USA och Europa.

Utveckling
Under första kvartalet fortsatte vi fokusera utvecklingen på street legal-fordon för att kunna lansera fordonet under 2022. Några avgörande utvecklingsområden har varit särskilt utmanade under kvartalet och vi ser att en lansering av fordonet kan ske först under senare delen av året.

Utvecklingsprojektet ”revenue share” har varit fortsatt nedprioriterat under kvartalet för att kunna fokusera på att kunna uppnå framgång i street legal projektet.

Finansiell ställning
Finansiellt har vi tagit stora steg under kvartalet genom att dels ökat kassan genom ökad extern lagerfinansiering i vårt dotterbolagsverksamhet EW fritid om 15 MSEK för fortsatt expansion och dels genom att ha förberett en företrädesemission om ca 75 MSEK i moderbolaget med 100 % teckningsåtagande/garanti. En emission som dels avses användas till att betala förvärvet av Alsike maskin och dels för att refinansiera lån upptagna under mars månad förra året såväl som att öka bolagets finansiella ställning.

Ett stort förtroende som vi fått av alla aktieägare, investerare och externa långivare som vi ska göra vårt yttersta att förvalta på bästa sätt.

Framtida utsikter
Kvartal 2 är ett viktigt marknadskvartal för de flesta av våra geografiska marknader.

Utöver själva marknadsarbetet kommer vi ha ett stort fokus under kvartal 2 med att påbörja integration och optimering av våra verksamheter inom rekreationsfordon, en stor uppgift för oss som gör att vi kommer vara lite avvaktande runt den förvärvsagenda som bolaget antaget.

Ett ytterligare stort fokus vi kommer ha i kvartal två är analys och utvärdering av golfmarknaden samt nå framgång i utvecklingsarbetet inom street legal.

 
Jim Larsson

VD, ELLWEE AB (publ)