Image

Delårsrapport för andra kvartalet 2022

17/08/2022

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på (www.ellweegroup.com)

Finansiell sammanfattning april—juni 2022
Nettoomsättningen uppgick till 78,7 MSEK (3,3 MSEK). Omsättningen var fördelad med 99,4% till Sverige, 0,3 % till Nordamerika, 0,3 % till övriga Europa samt till övriga världen 0 %. Omsättningen kopplad till den per 1/7 avyttrade elfordonsverksamheten uppgick till ca 1 MSEK under kvartalet.

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 13,2 % (23,9 %).

EBITDA uppgick till — 2,1 MSEK (-6,6 MSEK). Justerat EBITDA (exklusive elfordonsverksamheten) uppgick till + 2,4 MSEK.

Rörelseresultatet -57,1 MSEK (-7,2 MSEK) för kvartalet. I rörelseresultatet ingår en nedskrivning av elfordonsverksamheten som avyttrades 1 juli 2022 om ca -52,4 MSEK.

Resultat per aktie, var – 0,34 SEK (-0,18 SEK)

Finansiell sammanfattning januari—juni 2022
Nettoomsättningen uppgick till 106,2 MSEK (5,2 MSEK). Omsättningen var fördelad med 99 % till Sverige, 0,8 % till Nordamerika, 0,2 % till övriga Europa samt till övriga världen 0 %. Omsättningen kopplad till den per 1/7 avyttrade elfordonsverksamheten uppgick till ca 1,7 MSEK för halvåret.

Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 14,6 % (17,4 %).

EBITDA uppgick till –8,9 MSEK (-15,6 MSEK). Justerat EBITDA (exklusive elfordonsverksamheten) uppgick till 0,3 MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till -66,5 MSEK (-16,8 MSEK) för halvåret I rörelseresultatet ingår en nedskrivning av elfordonsverksamheten som avyttrades 1 juli 2022 om ca -52,4 MSEK.

Resultat per aktie, var – 0,54 SEK (-0,43 SEK)

Väsentliga händelser under kvartalet
Den 19 april meddelade bolaget att det på extra bolagsstämma beslutats om att ändra bolagsordning vad gäller bolagsordningens gränser avseende antal aktier och aktiekapital. Vidare beslutades om nyemission. Vidare beslutades också om villkorsändring av teckningsoptioner av serie TO3.

Den 20 april offentliggjorde Bolaget EU–tillväxtprospekt och avsikt om att besluta om en övertilldelningsemission.

Den 6 maj meddelade bolaget att det hållits ordinarie bolagsstämma som bl a beslutade om ett emissionsbemyndigande

Den 16 maj offentliggjordes utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av extra bolagstämma den 19 april 2022 (”Företrädesemissionen”). ELLWEE tillförs i emissionen cirka 74,9 MSEK före emissionskostnader.

Under kvartalet betalades slutlikvid för förvärvet av EW Fritid AB om ca 18,4 MSEK.

Den 21 juni meddelade bolaget att Styrelsen för ELLWEE Distribution AB, ett dotterbolag till ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller "Bolaget”), har beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot säljarna av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB (”Alsike Maskin”) med anledning av att säljarna inte har fullgjort sina skyldigheter enligt det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget offentliggjorde den 15 mars 2022.

Per siste juni gjordes en nedskrivning om ca -52,4 MSEK med anledning av beslut om att sälja elfordonsverksamheten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 1 juli meddelade bolaget att Styrelsen för ELLWEE EV AB, ett dotterbolag till ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”), beslutat och tecknat avtal om att avyttra aktierna i dotterbolaget ELLWEE MPV AB och indirekt det helägda amerikanska dotterbolaget ELLWEE Inc. (”Dotterbolagen”). Den avyttrade verksamheten inkluderade all produktion och försäljning av ELLWEEs eldrivna fordon.

Den 1 juli meddelade bolaget att Styrelsen för ELLWEE EV AB, ett dotterbolag till ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”), har slutfört försäljningen av dotterbolaget ELLWEE MPV AB och indirekt det helägda amerikanska dotterbolaget ELLWEE Inc.

 

VD-kommentar
Renodling av verksamheten

Marknad
Dotterbolaget EW fritid som primärt säljer rekreationsfordon (husvagnar och husbilar) visade en god försäljning och resultat för kvartalet med en omsättning om 78 MSEK och en EBITDA om ca 6 MSEK.

Under kvartalet har EW sett en fortsatt god efterfrågan, där kvartalets största utmaning har varit brist på nya fordon, en följd av den internationella komponentbristen.

Jämfört med förra året omsatte EW fritid ca 10 % mindre än förra årets första halvår. En omsättning som vi är väldigt nöjda med, med tanke på den ökade brist på nya fordon (och därmed också minskade inbytesfordon) som vi haft denna vår jämfört med förra året.
 

Försäljning av elfordonsverksamhet
Under kvartalet har vi tagit en nedskrivning om ca 52 MSEK i samband med försäljningen av elfordonsverksamheten,

Elfordonverksamheten visade även under andra kvartalet en svag försäljning och en betydande förlust. Under senare delen av kvartalet gjordes bedömningen att det skulle ta längre tid att nå lönsamhet än den uppfattning som funnits tidigare och med ytterligare betydande investeringar för att kunna nå dit.

I samband med försäljningen 1 juli har ELLWEE AB ingen utveckling, tillverkning eller försäljning av egentillverkade fordon. ELLWEE har därefter heller ingen verksamhet i vare sig Trollhättan eller USA.

Istället har ELLWEE en väl fungerande verksamhet i Uppsala, EW Fritid, som är återförsäljare för KABE och Adria husbilar och husvagnar.

Alsike maskin
Under kvartal ett avtalade vi om förvärv av Alsike maskin. Ett väldigt intressant förvärv för ELLWEE. Vi har sedan dess påkallat skiljeförfarande mot säljarna med anledning av att säljarna har underlåtit att medverka till att överlåtelsen av aktierna fullbordas.

Vi arbetar vidare med att fullfölja förvärvet och kommer gå ut med mer information runt utvecklingen därav vid senare tillfälle.

Finansiell ställning
Finansiellt har vi under kvartalet arbetat för att få förutsättningar för lönsamhet. Inte minst med att få till en avyttring av den förlustbringande elfordonsverksamheten,

I samband med emission och att vi ännu inte tillträtt aktierna för Alsike maskin har vi under kvartalet amorterat av skulder om ca 43 MSEK, inklusive slutlikvid för förvärvet av EW fritid samt inte heller begärt ut utbetalning av lån som vi handlade upp under kvartalet inför tillträdet av Alsike maskin.

ELLWEE har därför en väsentligt lägre skuldsättning vid andra kvartalets utgång gentemot kvartal ett.

Framtida utsikter
Vårt primära fokus är att arbeta vidare med att få tillträde till Alsike maskin och sedermera integration av verksamheten.

Dotterbolaget EW fritid har under kvartalet visat god lönsamhet och efterfrågan har varit fortsatt god.

Jim Larsson
VD, ELLWEE AB (publ)