2022


Företrädesemission

Företrädesemission 2022


Företrädesrätt och teckningsrätter


Aktieägare i Bolaget erhåller trettiotre (33) teckningsrätter för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.


Avstämningsdag


Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 26 april 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 april 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 april 2022.


Emissionsbelopp


Erbjudandet omfattar högst 374 388 620 aktier motsvarande en emissionslikvid om cirka 74,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.


Teckningskurs


Teckningskursen är 0,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej.


Teckningperiod


Teckning av aktier ska ske från och med den 28 april 2022 till och med den 12 maj 2022.


Övertilldelningsemission


Erbjudandet omfattar högst 374 388 620 aktier. I syfte att tillvarata eventuell överteckning av Erbjudandet kan styrelsen komma att besluta, med stöd av bemyndigande, om Övertilldelningsemissionen till tecknarna i Erbjudandet. Övertilldelningsemissionen uppgår till högst 25 000 000 aktier och genomförs till samma teckningskurs som i Erbjudandet. Vid fullteckning i Övertilldelningsemissionen kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 5,0 MSEK.


Handel med teckningsrätter


Handel med teckningsrätter avses att ske på First North under perioden från och med den 28 april 2022 till och med den 9 maj 2022.


Prospekt.
Anmälningssedel.
Alsike Maskin Årsredovisning 2020.
Alsike Maskin Årsredovisning 2021.
EW Fritid Årsredovisning 2020.