Aktien


Aktien


Aktierna i ELLWEE har utgetts i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Inga aktier av annat aktieslag finns utgivna. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma.


Handelsinformation


Kortnamn: ELLWEE
ISIN-kod [ SE0015221221 ]


Teckningsoptioner serie 3 (TO3)


  • Styrelsen beslutade den 26 oktober 2021, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande och beslut om ökning av bolagsordningens gränser avseende antal aktier och aktiekapital, om en vederlagsfri riktad emission av 27 110 084 teckningsoptioner av serie TO3. Bolagsstämman beslutade den 26 november 2021 att godkänna styrelsens beslut om emissionen och bolagsordningsändringen. Vidare beslutade extra bolagsstämman den 19 april 2022 att godkänna styrelsens beslut om att lägga till två ytterligare inlösenperioder och perioder för beräkning av teckningskursen för teckningsoptionerna.
  • Gällande villkor för teckningsoptionerna är följande. Varje teckningsoption av serie TO3 medför rätt att under perioden från den 1 juni 2022 till och med den 15 juni 2022 och från den 24 oktober 2022 till den 4 november 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget till sjuttio (70) procent av det volymvägda genomsnittspriset i Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden som löper tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning i respektive teckningsperiod, dock lägst kvotvärdet och högst 2,5 SEK per aktie. Teckningskursen och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid vissa bolagshändelser inklusive företrädesemissionen som offentliggjordes den 15 mars 2022.


Incitamentsprogram


2021-12-31 finns det tre utställda incitamentsprogram i moderbolaget.

Incitamentsprogram 2020/23 av serie A

Vid extra bolagsstämma den 23 september 2020 beslutades att införa ett incitamentsprogram genom en riktad emission av 2 165 000 teckningsoptioner till Bolaget för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter i Bolaget. Sammanlagt har 1 100 000 teckningsoptioner överlåtits till deltagarna. Övriga 1 065 000 optioner har makulerats.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 6,00 SEK per aktie under perioden från och med dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023 till och med den 30 november 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid vissa bolagshändelser inklusive företrädesemissionen som offentliggjordes den 15 mars 2022.


Incitamentsprogram 2020/23 av serie B

Vid extra bolagsstämma den 23 september 2020 beslutades att införa ett incitamentsprogram genom en riktad nyemission av 2 165 000 teckningsoptioner till Bolaget för vidareöverlåtelse till ledamöter i Bolagets styrelse. Sammanlagt har 900 000 teckningsoptioner överlåtits till deltagarna. Övriga 1 265 000 optioner har makulerats.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 6,00 SEK per aktie under perioden från och med dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023 till och med den 30 november 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid vissa bolagshändelser inklusive företrädesemissionen som offentliggjordes den 15 mars 2022.


Incitamentsprogram 2021/2024

Vid årsstämman den 7 maj 2021 beslutades att införa incitamentsprogram genom riktad emission av 300 000 teckningsoptioner till Bolaget för vidareöverlåtelse till anställda i Bolaget eller i Bolagets dotterbolag. Sammanlagt har 150 000 teckningsoptioner överlåtits till deltagarna. Övriga 150 000 teckningsoptioner har makulerats.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6,00 SEK per aktie under perioden från och med dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2024 till och med den 30 november 2024 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid vissa bolagshändelser inklusive företrädesemissionen som offentliggjordes den 15 mars 2022.


Certified Adviser


Eminova Fondkommission
Biblioteksgatan 3,
3 tr. 111 46 Stockholm

Om Nasdaq First North Growth Market


Nasdaq First North Growth Market är en MTF-plattform registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65), så som det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma bestämmelser som emittenter på en reglerad huvudmarknad. såsom definierats i EU-lagstiftningen (implementerad i nationell rätt). De lyder istället under en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid investering i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier noterade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. ELLWEE AB har utsett Eminova Fondkommission till dess Certified Adviser.